Zamów taksówkę:
+48 784 797 784

Ogólne warunki umowne korzystania z Aplikacji GREEN STREETS dla Kierowców (Umowa)

 1. PRZEDMIOT UMOWY
  1.1. Niniejsze Ogólne warunki umowne korzystania z Aplikacji GREEN STREETS dla Kierowców (dalej
  jako lub „Umowa”) określają zasady współpracy pomiędzy GREEN STREETS a Kierowcą lub
  Partnerem Taxi, a w szczególności zasady korzystania przez Kierowcę lub Partnera Taxi z
  Aplikacji GREEN STREETS oraz innych usług świadczonych przez GREEN STREETS.
  1.2. GREEN STREETS świadczy Usługi GREEN STREETS na warunkach określonych w Umowie.
  Akceptacja Umowy jest warunkiem jej zawarcia i wykonania.
 2. DEFINICJE
  Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:
  2.1. Aplikacja GREEN STREETS – oprogramowanie przeznaczone dla osób korzystających z
  Urządzeń mobilnych w celu obsługi oraz pośrednictwa w przekazywaniu zamówień na
  wykonanie Usług przewozu generowanych przez system GREEN STREETS, umożliwiające
  połączenie potencjalnego Pasażera zgłaszającego zapotrzebowanie na przejazd Taksówką z
  Kierowcą, który jest zalogowany do Aplikacji GREEN STREETS.
  2.2. GREEN STREETS - GREEN STREETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
  Krakowie (31-226) przy ul. Żwirowej 4/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482303, o
  kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP: 9452176009,
  posiadająca licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy
  przewozie osób o nr PO-000452, świadcząca Usługi na zasadach określonych w Umowie.
  2.3. Kierowca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą świadcząca osobiście Usługi
  przewozu lub pracownik bądź usługodawca Partnera Taxi, prowadzący Taksówkę w związku z
  realizacją Usługi przewozu, spełniająca wszelkie niezbędne do świadczenia Usługi przewozu
  wymogi prawne, korzystająca z Aplikacji GREEN STREETS w celu przyjęcia zamówienia Usługi
  przewozu zamówionego przez Pasażera i realizacji przewozu.
  2.4. Klient – podmiot korzystający z Aplikacji GREEN STREETS na podstawie odrębnej umowy
  handlowej, która uprawnia wskazane przez Klienta osoby do skorzystania z Usługi przewozu i
  dokonania rozliczeń za te przewozy w formie Płatności bezgotówkowych.
  2.5. Konto Kierowcy – elektroniczna usługa oznaczona nazwą użytkownika oraz hasłem Kierowcy,
  powiązana z Kontem Partnera Taxi, z którym dany Kierowca współpracuje, umożliwiająca
  dostęp do informacji i dokumentów dotyczących Usług przewozu realizowanych przez
  Kierowcę za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS; dostęp do Konta Kierowcy jest możliwy
  za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS.
  2.6. Konto Partnera Taxi – elektroniczna usługa oznaczona nazwą użytkownika oraz hasłem
  Partnera Taxi, umożliwiająca dostęp do informacji i dokumentów dotyczących Usług przewozu
  realizowanych przez Kierowców współpracujących z Partnerem Taxi za pośrednictwem
  Aplikacji GREEN STREETS; dostęp do Konta Partnera Taxi jest możliwy za pośrednictwem
  Serwisu GREEN STREETS.
  2.7. Opłata – opłata należna GREEN STREETS od Partnera Taxi lub Kierowcy za świadczenie Usług
  GREEN STREETS na zasadach określonych w Umowie; opłata może mieć charakter Opłaty
  podstawowej, Opłaty zmiennej lub innej wskazanej w Tabeli Opłat, stanowiącej Załącznik nr 1
  do niniejszej Umowy.
  2.8. Opłata podstawowa – stała opłata należna GREEN STREETS od Kierowcy za skuteczne
  pośrednictwo GREEN STREETS w pozyskaniu Pasażera przez Kierowcę, tj. za zaakceptowanie
  zamówienia Usługi przewozu przez Kierowcę zgłoszone przez Pasażera za pośrednictwem
  Aplikacji GREEN STREETS.
  2.9. Opłata zmienna – opłata zmienna należna GREEN STREETS od Kierowcy za dokonania przez
  GREEN STREETS na rzecz Kierowcy rozliczeń Płatności bezgotówkowych lub zakończonych
  sukcesem usług pośrednictwa w pozyskaniu Pasażera przez Kierowcę w ramach gotówkowych
  Usług przewozu ustalona jako procent od wartości rozliczeń Płatności bezgotówkowych oraz
  gotówkowych w tygodniowym okresie rozliczeniowym, za każde skuteczne pośrednictwo
  GREEN STREETS w pozyskaniu Pasażera przez Kierowcę.
  2.10. Partner Taxi – osoba fizyczna albo prawna, spełniająca wszelkie niezbędne do świadczenia
  Usługi przewozu wymogi prawne, zrzeszająca licencjonowanych taksówkarzy, świadcząca
  osobiście lub za pomocą swoich pracowników lub usługodawców Usługi przewozu przy
  wykorzystaniu Aplikacji GREEN STREETS.
  2.11. Pasażer – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji GREEN STREETS zgłaszająca zapotrzebowanie
  na skorzystanie z Usługi przewozu za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS lub osoba
  korzystająca z przewozu zamówionego przez Aplikację GREEN STREETS, jak również osoba
  wskazana przez Klienta do skorzystania z Usługi przewozu.
  2.12. Płatności bezgotówkowe - karty, usługi płatności mobilnej i inne metody płatności
  wykorzystywane przez Pasażera za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS do zapłaty za
  Usługi przewozu lub inne bezgotówkowe sposoby płatności realizowane przez Klienta.
  2.13. Serwis GREEN STREETS - strona internetowa GREEN STREETS dostępna pod adresem
  https://www.greenstreets.pl, za pośrednictwem której możliwe jest m.in. założenie Konta
  Partnera Taxi.
  2.14. Tabela Opłat – wykaz płatności związanych z Usługami GREEN STREETS określający należności
  przysługujące GREEN STREETS od Partnera Taxi lub Kierowcy, a w przypadku gdy wyraźnie
  zostało to wskazane, również rabaty lub premie należne Partnerowi Taxi lub Kierowcy od
  GREEN STREETS za zrealizowane przez Partnera Taxi lub Kierowcę działania, w szczególności
  wskazane w wytycznych czy wprowadzonych promocjach.
  2.15. Taksówka – pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 43 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997
  r. prawo o ruchu drogowym albo innych odpowiednich przepisach je zastępujących,
  przeznaczony do przewozu osób za opłatą ustaloną na podstawie taksometru albo aplikacji
  mobilnej.
  2.16. Umowa - umowa pomiędzy Partnerem Taxi lub Kierowcą a GREEN STREETS dotycząca
  korzystania z Usług GREEN STREETS, na którą składają się Ogólne warunki umowne korzystania
  z Aplikacji GREEN STREETS dla Kierowców, jak również załączniki, stanowiące jej integralną
  część, takie jak Tabela Opłat, szczególne zasady współpracy określone w odrębnych
  regulaminach. GREEN STREETS uprawniona jest do wydawania Partnerom Taxi oraz
  Kierowcom wytycznych oraz przesyłania komunikatów i informacji wyświetlanych w Aplikacji
  GREEN STREETS, które mają charakter techniczny lub uzupełniający i nie stanowią zmiany
  Umowy.
  2.17. Urządzenia mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne umożliwiające przetwarzanie,
  odbieranie oraz wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia
  z Internetem, takie jak smartfon, tablet, za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie z
  Aplikacji GREEN STREETS.
  2.18. Usługa przewozu – usługa krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 4 pkt
  1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub innych zastępujących je
  przepisach, świadczona Pasażerom przez Partnera Taxi lub Kierowcę za pomocą Taksówki,
  realizowana w wyniku akceptacji przez Kierowcę zamówienia za pośrednictwem Aplikacji
  GREEN STREETS.
  2.19. Usługi GREEN STREETS - usługi pośrednictwa przy przewozie Pasażerów świadczone przez
  GREEN STREETS, w rozumieniu art. 4 pkt 24 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
  drogowym lub innych zastępujących je przepisach, polegające na przekazywaniu zamówień od
  Pasażerów do Partnerów Taxi oraz współpracujących z Partnerami Kierowców, jak również
  inne powiązane świadczenia, w tym wynikające z funkcjonalności Aplikacji GREEN STREETS,
  takie jak w szczególności utrzymanie Aplikacji GREEN STREETS, obsługa klienta, komunikacja
  pomiędzy Kierowcą a Pasażerem.
 3. OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG GREEN STREETS
  3.1. GREEN STREETS udostępnia Partnerowi Taxi Serwis GREEN STREETS, za pośrednictwem
  którego możliwe jest założenie Konta Partnera Taxi, zawarcie Umowy oraz założenie Konta
  Kierowcy.
  3.2. GREEN STREETS udostępnia Kierowcy Aplikację GREEN STREETS przeznaczoną do zastosowania
  w Urządzeniach mobilnych. Kierowca może korzystać z Aplikacji GREEN STREETS na warunkach
  przewidzianych w Umowie.
  3.3. GREEN STREETS może udostępnić Kierowcy do używania, za opłatą, lampę TAXI oraz naklejki z
  logo GREEN STREETS na warunkach przewidzianych w Umowie.
  3.4. Za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS Kierowca ma możliwość pozyskania zamówienia
  na wykonanie Usługi przewozu. Kierowca zalogowany w Aplikacji GREEN STREETS uzyskuje
  informację o zapotrzebowaniu na świadczenie Usługi przewozu i ma możliwość przyjęcia
  zamówienia oraz zrealizowania przewozu.
  3.5. Przyjęcie zamówienia przez Kierowcę oznacza zawarcie umowy, której przedmiotem jest
  Usługa przewozu pomiędzy Kierowcą a Pasażerem, - w przypadku gdy Kierowca jest
  jednocześnie Partnerem Taxi lub usługodawcą Partnera Taxi - albo pomiędzy Partnerem Taxi
  a Pasażerem – w przypadku gdy Kierowca jest pracownikiem Partnera Taxi.
  3.6. GREEN STREETS nie wykonuje umowy, której przedmiotem jest Usługa przewozu, ani nie jest
  jej stroną.
 4. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI GREEN STREETS
  4.1 Korzystanie z pełnej funkcjonalności Aplikacji GREEN STREETS możliwe jest po spełnieniu przez
  Kierowcę następujących warunków technicznych:
  a) posiadanie sprawnego, włączonego i naładowanego Urządzenia mobilnego z najbardziej
  aktualnym systemem operacyjnym iOS lub Android;
  b) połączenie z siecią Internet;
  c) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego Konta Kierowcy;
  d) zalogowanie do Konta Kierowcy w uruchomionej Aplikacji GREEN STREETS.
  4.2 Korzystanie z Urządzeń mobilnych posiadających nieaktualne systemy operacyjne może
  wpłynąć na brak możliwości korzystania lub ograniczoną możliwość korzystania z pełnej
  funkcjonalności Aplikacji GREEN STREETS.
  4.3 Kierowca jest wyłącznie odpowiedzialny za spełnienie warunków wskazanych w pkt 4.1 we
  własnym zakresie i na własny koszt.
  4.4 GREEN STREETS uprawniona jest do zawieszenia świadczenia dostępności Serwisu GREEN
  STREETS, Aplikacji GREEN STREETS, w tym Konta Kierowcy lub Konta Partnera Taxi w związku i
  na czas niezbędny do przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub mających na celu
  zapewnienie bezpieczeństwa danych. GREEN STREETS dołoży starań, aby wskazane prace
  odbywały się w sposób zapewniający możliwie najmniejszą uciążliwość dla Kierowcy. Kierowcy
  nie przysługuje roszczenie o zapewnienie stałej i bezawaryjnej dostępności Serwisu GREEN
  STREETS czy Aplikacji GREEN STREETS.
 5. ZAWARCIE UMOWY Z PARTNEREM TAXI ORAZ KIEROWCĄ
  5.1 Zawarcie Umowy pomiędzy GREEN STREETS a Partnerem Taxi wymaga wykonania czynności
  opisanych w pkt 5.2-5.6 Umowy.
  5.2 Partner Taxi, który zamierza zawrzeć z GREEN STREETS Umowę, powinien:
  a) uzupełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie GREEN STREETS niezbędnymi
  danymi osobowymi, informacjami lub dokumentami;
  b) złożyć oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z niniejszą Umową oraz jej akceptację.
  5.3 Akceptując niniejszą Umowę, Partner Taxi oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do zawarcia Umowy na rzecz i w imieniu Partnera Taxi;
  b) podane dane osobowe, dokumenty i informacje są dokładne, poprawne, aktualne i
  kompletne;
  c) zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania danych;
  d) zobowiązuje się korzystać z Usług GREEN STREETS wyłącznie w celach zgodnych z prawem
  oraz zgodnych z funkcjonalnością Aplikacji GREEN STREETS;
  e) zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym
  między innymi przepisów regulujących usługi transportu drogowego w zakresie przewozu
  osób, przez cały okres obowiązywania Umowy.
  5.4 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz złożeniu stosownych oświadczeń, Partner Taxi
  klika przycisk „Załóż konto”.
  5.5 Bezpośrednio po wykonaniu czynności wskazanych w pkt 5.4 Umowy GREEN STREETS wysyła
  do Partnera Taxi powitalną wiadomość e-mail, która stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy.
  Załącznikiem do wiadomości powitalnej jest Umowa. Wiadomość powitalna może zawierać
  dodatkowe informacje związane z warunkami, które muszą zostać spełnione, aby korzystać z
  Usług GREEN STREETS.
  5.6 Umowa zostaje zawarta pod warunkiem posiadania przez Partnera Taxi wymaganych
  obowiązującymi przepisami prawa uprawnień do świadczenia Usług przewozu.
  5.7 Partner Taxi może rozpocząć współpracę z GREEN STREETS, a następnie ją kontynuować tylko
  wtedy i tak długo jak łącznie spełnia następujące wymogi:
  a) posiada wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa zezwolenia, w tym
  licencje lub zgody na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
  przewozu osób Taksówką oraz na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie Usług
  przewozu oraz
  b) przestrzega wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa powszechnie
  obowiązującego, w tym przepisów prawa miejscowego, obowiązków i wymagań
  zastrzeżonych dla podmiotów świadczących Usługi przewozu, w tym posiada wymagane
  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  5.8 Na każde żądanie GREEN STREETS Partner Taxi zobowiązany jest udokumentować spełnianie
  wymogów opisanych w pkt 5.7 Umowy poprzez przedłożenie GREEN STREETS w zakresie oraz
  na warunkach ustalonych przez GREEN STREETS, wszelkich wymaganych obowiązującymi
  przepisami prawa zezwoleń, informacji i dokumentów potwierdzających status prawny
  wykonywanej przez Kierowcę, współpracującego z Partnerem Taxi, działalności w zakresie
  świadczenia Usług przewozu. Partner Taxi zobowiązany jest również na każde żądanie GREEN
  STREETS do umożliwienia weryfikacji stanu pojazdu przeznaczonego do świadczenia Usług
  przewozu.
  5.9 Partner Taxi ma możliwość zapoznania się z Umową w następujący sposób:
  a) Umowa w wersji obowiązującej na dzień jej zawarcia zostaje wysłana na adres e-mail
  Partnera Taxi na zakończenie procesu rejestracji Konta Partnera Taxi;
  b) aktualna Umowa wraz z wersjami archiwalnymi znajduje się w profilu Konta Partnera Taxi
  dostępnym za pośrednictwem Serwisu GREEN STREETS;
  c) aktualna Umowa wraz z wersjami archiwalnymi znajduje się w Serwisie GREEN STREETS.
  5.10 Zmiana Umowy następuje w sposób i na zasadach określonych w pkt 19.
  5.11 Partner Taxi zobowiązany jest do ustanowienia silnego hasła dostępu do Konta Partnera Taxi
  uwzględniającego aktualne międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i utrzymywania go w
  poufności, a w razie potrzeby, w szczególności wynikającej z podejrzenia utraty jego poufności,
  dokonania jego niezbędnej zmiany. Partner Taxi zobowiązany jest do niezwłocznego
  poinformowania GREEN STREETS o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu Konta Partnera
  Taxi przez osoby trzecie.
  5.12 Niedozwolone jest upoważnianie przez Partnera Taxi osób trzecich do korzystania ze swojego
  Konta Partnera Taxi, jak również do przenoszenia uprawnień wynikających z korzystania z
  Konta Partnera Taxi na rzecz osób trzecich.
  5.13 Po zawarciu Umowy Partner Taxi może samodzielnie rejestrować Konto Kierowcy dla
  Kierowców, z którymi Partner Taxi współpracuje. Rejestracja przez Partnera Taxi Konta
  Kierowcy oznacza potwierdzenie spełnienia przez Kierowcę wymogów Umowy, bezwzględnie
  obowiązujących wymogów prawnych dotyczących Kierowcy, w szczególności stanowi
  potwierdzenie spełnienia przez Kierowcę obowiązków Ustawy o transporcie drogowym.
  5.14 Partner Taxi jest zobowiązany do wydania swoim Kierowcom dokumentów, których obowiązek
  posiadania wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Partner Taxi ponosi wyłączną
  odpowiedzialność za niedopełnienie tych obowiązków zarówno przez siebie, jak i przez
  Kierowcę.
  5.15 Partner Taxi oraz Kierowca świadczący Usługę przewozu za pośrednictwem Aplikacji GREEN
  STREETS ponoszą wobec GREEN STREETS solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia
  Umowy popełnione przez Kierowcę.
  5.16 Po zarejestrowaniu Konta Kierowcy przez Partnera Taxi, Kierowca otrzymuje wiadomość email, w której znajdują się informacje dotyczące aktywacji Konta Kierowcy, w tym pobrania i
  zainstalowania Aplikacji GREEN STREETS.
  5.17 W procesie aktywacji Konta Kierowcy, przy pierwszym logowaniu do Aplikacji GREEN STREETS,
  Kierowca zobowiązuje się do bezwzględnego stosowania Umowy, co oznacza, w szczególności
  choć nie wyłącznie, zobowiązanie do spełniania wymogów wskazanych w pkt 5.7 Umowy.
  Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za aktualność i zakres posiadanych uprawnień.
  5.18 Punkty takie jak: 5.3, 5.6 – 5.12 znajdują odpowiednie zastosowanie do Kierowcy.
  5.19 Wraz z utworzeniem Konta Kierowcy, Kierowcy nadawany jest numer identyfikacyjny.
  Kierowca zobowiązany jest do zachowania numeru identyfikacyjnego w poufności wobec osób
  trzecich, za wyjątkiem Partnera Taxi oraz GREEN STREETS.
  5.20 GREEN STREETS nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie przez Partnera Taxi i Kierowcę
  Usług przewozu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym bez wymaganych
  zezwoleń, licencji i zgód (w tym poza obszarem posiadanej licencji).
  5.21 GREEN STREETS może wypożyczyć Kierowcy lampę Taxi, po uiszczeniu przez Kierowcę lub
  Partnera Taxi kaucji zgodnie z aktualną Tabelą Opłat. Wypożyczenie lampy odbywa się na
  podstawie upoważnienia GREEN STREETS, które może być wycofane w każdym czasie bez
  podania przyczyny. Przekazanie lampy TAXI odbywa się po zapoznaniu się przez Kierowcę z jej
  stanem i potwierdzeniu go w protokole przekazania Lampy. Stan techniczny lampy TAXI zostaje
  ponownie oceniony przy jej zwrocie, w protokole zwrotu Lampy.
  5.22 Kierowca korzystający z lampy TAXI zobowiązany jest do dbałości o jej stan techniczny oraz
  czystość, jak również o jej prawidłowe podłączenie, zgodnie z przekazaną przez GREEN
  STREETS instrukcją. Kierowca uprawniony jest do korzystania z lampy wyłącznie w związku ze
  świadczeniem usług przewozu z wykorzystaniem Aplikacji. Nie jest dopuszczalne
  przekazywanie lampy osobom trzecim w ramach jakiejkolwiek podstawy prawnej ani
  umieszczanie na pojeździe w trakcie korzystania z lampy w jakiejkolwiek formie znaków innych
  przedsiębiorstw transportowych z branży taksówkarskiej lub podmiotów pośredniczących w
  przewozie osób. GREEN STREETS ma prawo przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, a
  Kierowca ma obowiązek udostępnienia pojazdu we wskazanym czasie oraz miejscu w ciągu 5
  dni roboczych od dnia otrzymania od GREEN STREETS żądania w tym zakresie.
  5.23 W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Lampy TAXI Kierowca zobowiązany będzie do
  uiszczenia opłat zgodnie z Tabelą Opłat. Jeżeli jednak wartość szkody okaże się większa niż
  opłata przewidziana w Tabeli GREEN STREETS będzie miało prawo dochodzenia
  odszkodowania przewyższającego opłatę na zasadach ogólnych.
  5.24 GREEN STREETS może przekazać Partnerowi Taxi lub Kierowcy naklejki z logo GREEN STREETS,
  na podstawie odrębnego upoważnienia, po uiszczeniu przez Kierowcę opłaty zgodnie z
  aktualną Tabelą Opłat. GREEN STREETS jest uprawnione do udzielenie Kierowcy rabatu na
  zakup naklejek, co ustalane jest indywidualnie przez Strony. Kierowca korzystający z naklejek
  ma obowiązek odpowiedniej dbałości o ich wygląd, a także wymiany ich w przypadku zużycia
  lub zniszczenia. W przypadku korzystania z naklejek zakazane jest stosowanie na pojeździe w
  jakiejkolwiek formie znaków innych przedsiębiorstw transportowych z branży taksówkarskiej
  lub podmiotów pośredniczących w przewozie osób.
 6. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI KIEROWCY
  6.1 Kierowca zobowiązany jest do świadczenia Usług przewozu z zachowaniem staranności
  uwzględniającej profesjonalny charakter świadczonych usług, w szczególności Kierowca dba o
  bezpieczeństwo i komfort przewozu w standardzie wskazanym przez GREEN STREETS. W tym
  celu Kierowca zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich wytycznych wydawanych przez
  GREEN STREETS.
  6.2 Kierowca zobowiązany jest realizować Usługę przewozu w najlepiej pojętym interesie
  Pasażera. Z tych przyczyn Kierowca jest zobowiązany:
  a) jechać trasą najmniej kosztowną dla Pasażera, chyba że Pasażer wyraźnie zażąda inaczej;
  b) do przewożenia w pojeździe wyłącznie Pasażera i osób towarzyszących Pasażerowi;
  c) przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, w tym przepisów ruchu drogowego.
  6.3 Świadczenie Usług przewozu w związku z korzystaniem z Aplikacji GREEN STREETS poza
  obszarem wynikającym z licencji i przepisów prawa lub z naruszeniem jakichkolwiek zasad lub
  przepisów prawa odnoszących się do wykonywania Usługi przewozu, odbywa się na wyłączne
  ryzyko Kierowcy. W przypadku uzasadnionej obawy naruszenia przepisów bezwzględnie
  obowiązujących Kierowca może odmówić wykonania danego przewozu, informując o tym
  uprzednio GREEN STREETS.
  6.4 Kierowca zobowiązany jest do wykonywania Usługi przewozu wyłącznie w zakresie przewozu
  osób Taksówką. Świadczenie usług przewozu okazjonalnego przy wykorzystaniu Aplikacji
  GREEN STREETS jest niedozwolone.
  6.5 Kierowca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania sprzętu i środków niezbędnych do
  świadczenia Usług przewozu na własny koszt, w tym pojazdu, Urządzenia mobilnego. Kierowca
  ponosi odpowiedzialność za pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją Usługi
  przewozu.
  6.6 Kierowca zobowiązany jest korzystać z Aplikacji GREEN STREETS w sposób zgodny z jej
  przeznaczeniem oraz funkcjonalnością, w szczególności Kierowca nie może wykonywać
  fikcyjnych, pozorowanych lub nierzetelnych rozliczeń Usług przewozu.
  6.7 Kierowca zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji GREEN STREETS w sposób zgodny z
  prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze
  poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.
  Kierowcę obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania
  jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
  6.8 Partner Taxi oraz Kierowca, który nie posiada ważnej licencji uprawniającej do świadczenia
  Usług przewozu albo zawiesił wykonywanie transportu drogowego na podstawie art. 14a
  Ustawy o transporcie drogowym, zobowiązany jest poinformować o tym GREEN STREETS, nie
  później niż w dniu utraty licencji albo od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia
  poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail GREEN STREETS wskazany w Serwisie
  GREEN STREETS. Niedopełnienie powyższego obowiązku obciąża Partnera Taxi oraz Kierowcę,
  którzy zobowiązują się solidarnie pokryć wszelkie szkody powstałe z tego tytułu po stronie
  GREEN STREETS.
 7. ZASADY PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ PRZEWOZU
  7.1 Kierowca zachowuje prawo do określenia, kiedy świadczy Usługi przewozu za pośrednictwem
  Aplikacji GREEN STREETS. Kierowca przyjmuje, odrzuca lub ignoruje zamówienie Usługi
  przewozu złożone przez Pasażera według własnego uznania.
  7.2 Kierowca otrzyma zamówienia Usługi przewozu za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS,
  o ile będą one składane przez Pasażera, w sytuacji gdy Kierowca pozostaje zalogowany w
  Aplikacji GREEN STREETS.
  7.3 Kierowca otrzyma możliwość realizacji zamówienia Usługi przewozu za pośrednictwem
  Aplikacji GREEN STREETS, o ile spełnia warunki wskazane w pkt 7.2 oraz zaakceptuje
  zapotrzebowanie na realizację Usługi przewozu zgłoszone przez Pasażera za pośrednictwem
  Aplikacji GREEN STREETS.
 8. ZASADY REZERWACJI PRZEWOZU
  8.1. GREEN STREETS umożliwia Pasażerowi za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS dokonanie
  rezerwacji Usługi przewozu świadczonej przez Kierowcę w przyszłości.
  8.2. Rezerwacja Usługi przewozu wymaga wskazania przez Pasażera w ramach funkcjonalności
  Aplikacji GREEN STREETS miejsca oraz czasu rozpoczęcia realizacji Usługi przewozu oraz
  akceptacji podanych parametrów przez Kierowcę.
  8.3. Kierowca jest zobowiązany do wykonania Usługi przewozu zgodnie z zaakceptowaną
  rezerwacją dokonaną przez Pasażera za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS.
  8.4. W przypadku odwołania lub niewykonania przez Kierowcę Usługi przewozu zgodnie z
  rezerwacją Pasażera zaakceptowaną przez danego Kierowcę, GREEN STREETS jest uprawniona
  do ograniczenia Kierowcy możliwości korzystania z Aplikacji GREEN STREETS w sposób
  wskazany w Umowie, w tym do dochodzenia odszkodowania z tytułu odwołania lub
  niewykonania przewozu.
  8.5. Kierowca zabezpieczy i zwolni GREEN STREETS z odpowiedzialności z tytułu nienależytego
  wykonania lub niewykonania Usługi przewozu oraz zwróci wszelkie poniesione przez GREEN
  STREETS w związku tym szkody w przypadku wystąpienia wobec GREEN STREETS z
  roszczeniami tego dotyczącymi przez osoby trzecie.
 9. ROZLICZENIE USŁUG PRZEWOZU POMIĘDZY KIEROWCĄ A PASAŻEREM
  9.1 Rozliczenie pomiędzy Pasażerem a Kierowcą Usługi przewozu następuje na podstawie
  wskazania taksometru danego Kierowcy lub w inny sposób ustalony w Aplikacji GREEN
  STREETS. Rozliczenie usług dodatkowych następuje zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych dla
  Pasażera GREEN STREETS, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, lub, jeżeli usługa
  nie została ujęta w Tabeli, wedle indywidualnych uzgodnień pomiędzy Kierowcą a Pasażerem,
  poczynionych przed rozpoczęciem wykonywania usługi przewozu.
  9.2 Kierowca pobiera wynagrodzenie za wykonaną Usługę przewozu od Pasażera, chyba że
  należność jest regulowana w formie Płatności bezgotówkowych za pośrednictwem Aplikacji
  GREEN STREETS. W przypadku Płatności bezgotówkowych Kierowca nie pobiera żadnej
  należności bezpośrednio od Pasażera czy Klienta.
  9.3 GREEN STREETS uprawniony jest do wprowadzenia innych form bezgotówkowego pobierania
  należności od Pasażerów, w szczególności choć nie wyłącznie w formie bonów czy voucherów.
  W opisanych przypadkach Kierowca nie pobiera należności od Pasażera lub, w zależności od
  sytuacji, pobiera jedynie stosowną różnicę.
  9.4 Płatności bezgotówkowe realizowane są za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS lub w
  inny wskazany sposób, w szczególności z użyciem elektronicznego polecenia zapłaty, kart
  kredytowych, kart debetowych, Apple Pay, Google Pay lub innych opcji płatności.
  9.5 Po wykonanej przez Kierowcę Usłudze przewozu, za którą należność jest regulowana w formie
  gotówkowej, Kierowca wprowadza do Aplikacji GREEN STREETS informację o zakończeniu
  Usługi przewozu oraz jej cenę, a Pasażer, w razie potrzeby, potwierdza wykonanie Usługi
  przewozu i jej cenę.
  9.6 Kierowca wydaje Pasażerowi paragon za zrealizowaną Usługę przewozu, a na żądanie Pasażera
  wystawia fakturę, jeśli należność za Usługę przewozu nie jest realizowana w formie Płatności
  bezgotówkowych.
  9.7 W przypadku dokonania Płatności bezgotówkowej za wykonaną Usługę przewozu, GREEN
  STREETS działając w imieniu Kierowcy wystawi i dostarczy Pasażerowi fakturę VAT.
  9.8 Rozliczenie należności za Usługę przewozu może nastąpić na podstawie ceny uzgodnionej z
  Pasażerem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w Aplikacji GREEN STREETS. W
  przypadku gdy Pasażer zmieni miejsce docelowe, gdy ze względu na ruch drogowy lub inne
  czynniki przejazd może trwać znacznie dłużej niż szacowano, lub gdy inne nieoczekiwane
  okoliczności mogą wpłynąć istotnie na parametry przejazdu, uzgodniona cena może zostać za
  zgodą stron anulowana i ponownie rekalkulowana. Rozliczenie Usługi przewozu na podstawie
  uzgodnionej ceny rekalkulowanej może nastąpić wyłącznie za zgodą Pasażera, a uzgodniona
  cena rekalkulowana nie może być wyższa od ceny pierwotnie uzgodnionej o 30%.
  9.9 Po realizacji Usługi przewozu osób z zastosowaniem ceny uzgodnionej, Kierowca umieszcza na
  paragonie informacje wymagane odpowiednimi przepisami fiskalnymi.
  9.10 GREEN STREETS nie ponosi odpowiedzialności za brak dokonania Płatności bezgotówkowej za
  wykonaną Usługę przewozu, jeśli Płatność bezgotówkowa w Aplikacji GREEN STREETS nie
  powiodła się, jak również za brak płatności gotówkowej.
 10. ROZLICZENIE USŁUG PRZEWOZU POMIĘDZY KIEROWCĄ A KLIENTEM
  10.1. Kierowca może realizować Usługę przewozu na rzecz osoby wskazanej przez Klienta w ramach
  funkcjonalności dostępnej w Aplikacji GREEN STREETS.
  10.2. Należność za wykonaną Usługę przewozu jest co do zasady regulowana w formie Płatności
  bezgotówkowych.
  10.3. Kierowca, który zaakceptuje zamówienie Usługi przewozu pochodzące od Klienta,
  zobowiązany jest do stawienia się w oczekiwanej lokalizacji.
  10.4. Szczegółowe zasady rozliczeń oraz realizacji Usługi przewozu na rzecz osoby wskazanej przez
  Klienta określa odrębna umowa.
 11. ZASADY ODPŁATNEGO KORZYSTANIA Z APLIKACJI GREEN STREETS ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG
  PRZEWOZU
  11.1. Korzystanie z Aplikacji GREEN STREETS przez Partnera Taxi oraz Kierowcę wiąże się z
  koniecznością ponoszenia Opłat na zasadach określonych w Umowie, w wysokości wskazanej
  w Tabeli Opłat.
  11.2. Tabela Opłat stanowi integralną część Umowy i określa aktualną wysokość Opłaty
  podstawowej, Opłaty zmiennej, jak również innych opłat, w tym prowizji, rabatów, kar i
  należności związanych ze świadczeniem Usług GREEN STREETS lub Usługami przewozu.
  11.3. Opłata podstawowa oraz Opłata zmienna mają charakter niezależny.
  11.4. Zmiana Tabeli Opłat następuje na zasadach określonych w pkt 19.
  11.5. Rozliczenia dokonywana są pomiędzy GREEN STREETS oraz Kierowcą, z zastrzeżeniem zdania
  następnego. Rozliczenia dokonywane z Kierowcami zatrudnionymi przez Partnera Taxi lub
  będącymi usługodawcami Partnera Taxi, w zakresie zamówień pozyskanych za pośrednictwem
  Aplikacji GREEN STREETS następują z Partnerem Taxi na zasadach analogicznych do rozliczeń z
  Kierowcą opisanych w Umowie.
  11.6. Faktury VAT wystawione przez GREEN STREETS na zasadach określonych w Umowie dostępne
  są na Koncie Kierowcy.
  11.7. Kierowca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz GREEN STREETS Opłaty podstawowej za każde
  skuteczne pośrednictwo GREEN STREETS w pozyskaniu Pasażera przez Kierowcę, tj. za
  zaakceptowanie zamówienia Usługi przewozu przez Kierowcę zgłoszone przez Pasażera za
  pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS. Opłata podstawowa nie jest należna w przypadku
  anulowania zamówienia przez Pasażera.
  11.8. Kierowca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz GREEN STREETS Opłaty zmiennej w przypadku
  dokonania przez GREEN STREETS na rzecz Kierowcy rozliczeń Płatności bezgotówkowych lub
  zakończonych sukcesem usług pośrednictwa w pozyskaniu Pasażera przez Kierowcę w ramach
  gotówkowych Usług przewozu. Opłata zmienna ustalona jest jako procent od wartości
  rozliczeń Płatności bezgotówkowych oraz gotówkowych w tygodniowym okresie
  rozliczeniowym, za każde skuteczne pośrednictwo GREEN STREETS w pozyskaniu Pasażera
  przez Kierowcę.
  11.9. Na wysokość Opłaty zmiennej, jak również ewentualnie naliczonych premii, rabatów wpływ
  mają takie czynniki jak: okres współpracy Kierowcy z GREEN STREETS, typ Pasażera, sposób
  płatności, ocena Kierowcy dokonana przez Pasażerów, prowadzone przez Kierowcę działania
  marketingowe na rzecz GREEN STREETS, częstotliwość realizacji Usług przewozu za
  pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS.
  11.10. Rozliczenia Opłat oraz innych należności i rabatów następuje w tygodniowych okresach
  rozliczeniowych na podstawie danych zawartych w Aplikacji GREEN STREETS. Wartość Opłat
  należna od Kierowcy ustalana jest na podstawie wartości zamówień, z uwzględnieniem innych
  należności i opłat związanych ze świadczeniem Usług GREEN STREETS i realizacją Usługi
  przewozu za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS, a także na podstawie wartości usług
  dodatkowych, zamówionych przez Pasażera. Rozliczenie zawiera informacje o dacie i godzinie
  realizacji Usługi przewozu oraz ewentualnych usług dodatkowych, adresie początkowym
  Usługi przewozu, numerze identyfikacyjnym Kierowcy, numerze identyfikacyjnym Pasażera
  oraz wysokości Opłat ustalonych na zasadach określonych w Umowie.
  11.11. Rozliczenie Opłat za Usługi przewozu zamówione przez Klienta odbywa się na zasadach
  określonych w odrębnej umowie.
  11.12. Rozliczenie Opłat następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez GREEN STREETS
  powiększonej o podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości, płatnej w terminie 7 dni
  od jej wystawienia.
  11.13. Kierowca wyraża zgodę na wystawienie przez GREEN STREETS faktury VAT w formie
  elektronicznej i przesłanie jej na adres e-mail wskazany przez Kierowcę.
  11.14. Kierowca wyraża zgodę na wystawienie przez GREEN STREETS faktury VAT w imieniu Kierowcy
  za Usługę przewozu zrealizowaną na rzecz Pasażera, która została rozliczona w ramach
  Płatności bezgotówkowych.
  11.15. Kierowca wyraża zgodę i upoważnia GREEN STREETS do wystawienia w imieniu i na rachunek
  Kierowcy faktur obejmujących należności przysługujące Kierowcy wobec GREEN STREETS na
  zasadach określonych w Umowie (tzw. samofakturowanie), przez czas obowiązywania Umowy
  lub w zakresie należności dotyczących wykonanie Umowy. Kierowca zobowiązany jest do
  weryfikacji poprawności wystawienia faktury VAT w terminie 2 dni od jej wystawienia, a w
  razie stwierdzenia nieprawidłowości do zgłoszenia tego faktu GREEN STREETS we wskazanym
  terminie. Brak zgłoszenia uwag równoznaczne jest z akceptacją tak wystawionych faktur VAT.
  Kierowca oświadcza, że nie wystawi faktur VAT dotyczących rozliczeń obejmujących
  samofakturowanie. Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z wystawienia
  faktury obejmującej należności objętej samofakturowaniem czy też nieprawidłowe
  zweryfikowanie wystawionej przez GREEN STREETS faktury VAT.
  11.16. Kierowca jest zobowiązany do poinformowania GREEN STREETS o zmianie statusu Kierowcy
  jako podatnika VAT czynnego niezwłocznie, jednak w żadnym przypadku nie później niż w
  terminie 3 dni od zmiany statusu. Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z
  niepoinformowania GREEN STREETS o zmianie statusu podatnika VAT czynnego.
  11.17. GREEN STREETS uprawnione jest do potrącenia wszelkich należności należnych GREEN
  STREETS od Kierowcy z wierzytelnościami należnymi Kierowcy od GREEN STREETS.
  11.18. Należność pozostała po potrąceniu do zapłaty przez GREEN STREETS na rzecz
  Kierowcy zostanie uregulowana poprzez wpłatę na rachunek bankowy wskazany przez
  Kierowcę nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego.
 12. PRAWA AUTORSKIE
  12.1. GREEN STREETS udziela Partnerowi Taxi licencji na korzystanie z Aplikacji GREEN STREETS,
  Konta Partnera Taxi oraz Serwisu, w przypadku i w zakresie w jakim jest to niezbędne do
  wykonania Umowy; analogiczna licencja udzielana jest Kierowcy.
  12.2. Korzystając z Aplikacji GREEN STREETS, Konta Partnera Taxi, Konta Kierowcy niedozwolone jest
  dokonywanie dekompilacji lub jakichkolwiek działań ingerujących lub zmieniających kod
  źródłowy lub funkcjonalność Aplikacji GREEN STREETS, kopiowanie, modyfikowanie,
  dekompresowanie i rozprzestrzenianie udostępnionego oprogramowania w sposób sprzeczny
  z Umową. Niedozwolone jest również podejmowanie działań zmierzających do
  nieautoryzowanego dostępu do wskazanych zasobów.
  12.3. Licencja udzielana jest wyłącznie na czas obowiązywania Umowy i wygasa równocześnie z
  wygaśnięciem Umowy. Niedozwolone jest korzystanie z Aplikacji GREEN STREETS, Konta
  Partnera Taxi, Konta Kierowcy po wygaśnięciu licencji.
  12.4. GREEN STREETS może przekazać Partnerowi Taxi lub Kierowcy naklejki lub inne oznaczenia
  słowne lub graficzne GREEN STREETS w celu świadczenia na rzecz GREEN STREETS działań
  marketingowych lub potwierdzenia współpracy z GREEN STREETS. GREEN STREETS upoważnia
  Partnera Taxi lub Kierowcę do użycia udostępnionych materiałów we wskazanym celu, zgodnie
  z przeznaczeniem, wyłącznie przez czas obowiązywania Umowy.
  12.5. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie jest podstawą roszczenia o zawarcie umowy o
  przeniesienie na Partnera Taxi bądź Kierowcy Usług GREEN STREETS majątkowych praw
  autorskich zarówno w części, jak i całości.
 13. OCENA JAKOŚCI USŁUG PRZEWOZU
  13.1. Kierowca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Pasażerowie są uprawnieni do
  wystawiania Kierowcom ocen i dzielenia się opinią dotyczącą jakości świadczonych Usług
  przewozu. Średnia ocena jest powiązana z Kontem Partnera Taxi i jest dostępna dla Pasażerów
  w Aplikacji GREEN STREETS.
  13.2. Niezależnie od oceny wystawionej przez Pasażerów GREEN STREETS bierze pod uwagę również
  aktywność Kierowcy, w tym dostępność, wskaźnik akceptacji i odrzucania zamówień.
  13.3. Uzyskane pozytywne oceny oraz zweryfikowane wskaźniki mogą stanowić, według uznania
  GREEN STREETS, podstawę do przyznania Kierowcom premii, rabatów czy innych bonusów, a
  w przypadku gdyby odbiegały one negatywnie od przyjętego standardu mogą stanowić
  podstawę do zawieszenia Konta Kierowcy.
 14. PROMOCJE
  14.1. GREEN STREETS uprawniona jest do wprowadzania w każdym czasie, według swego uznania,
  promocji na przejazdy dokonywane za pośrednictwem Aplikacji GREEN STREETS, uprawniające
  Pasażerów do korzystania z usług oferowanych przez GREEN STREETS, w tym Usług przewozu
  wykonywanych przez Kierowców, na dogodnych dla Pasażerów warunkach.
  14.2. GREEN STREETS uprawniona jest do wprowadzania w każdym czasie, według swego uznania,
  promocji, rabatów, premii odnoszących się do Opłat, uprawniające Kierowcę lub Partnera Taxi
  do korzystania ze świadczonych Usług GREEN STREETS na preferencyjnych warunkach.
  Wskazane promocje mogą być przyznawane jako procentowa obniżka Opłaty podstawowej,
  Opłaty zmiennej lub jako odrębna premia gotówkowa.
  14.3. Szczegółowe warunki promocji określonych w pkt 14.1-2 zostaną doprecyzowane w odrębnych
  dokumentach.
 15. OKRES OBOWIĄZYWANIA
  15.1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać w dowolnej chwili wypowiedziana
  przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny za skierowanym
  do drugiej strony w formie dokumentowej oświadczeniem o wypowiedzeniu.
  15.2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności złożenia odrębnego
  oświadczenia, w przypadku utraty przez Partnera Taxi lub Kierowcę wymaganych
  obowiązującymi przepisami prawa uprawnień do świadczenia Usług przewozu.
  15.3. W sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z
  obowiązujących przepisów prawa lub Umowy, GREEN STREETS uprawniona jest do czasowego
  zawieszenia dostępności do Konta Kierowcy lub Konta Partnera Taxi lub do Aplikacji GREEN
  STREETS, zarówno w części, jak i w całości, a w przypadku rażącego naruszenia również stałego
  zablokowania Konta, co równoznaczne jest w skutkach z wygaśnięciem Umowy.
 16. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KIEROWCY
  16.1 Dane osobowe Partnera Taxi oraz Kierowcy są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności
  dostępną w Serwisie GREEN STREETS.
 17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GREEN STREETS
  17.1 GREEN STREETS nie gwarantuje, że korzystanie z Aplikacji GREEN STREETS będzie skutkować
  jakimkolwiek zamówieniem Usługi Przewozu przez Pasażera.
  17.2 W maksymalnym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa GREEN STREETS nie
  ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zaistnieć w wyniku
  korzystania z Usług GREEN STREETS przez Kierowcę lub Partnera Taxi, w tym między innymi
  wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody majątkowe lub niemajątkowe, utracone korzyści.
  17.3 GREEN STREETS nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Pasażera lub
  współpasażerów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które może
  ponieść Partner Taxi, Kierowca lub Taksówka w wyniku działania lub zaniechania Pasażera,
  współpasażerów lub osób trzecich.
  17.4 GREEN STREETS nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, prawdziwość oraz
  kompletność informacji przekazywanych przez Pasażerów i Kierowców za pośrednictwem
  Aplikacji GREEN STREETS oraz za ich otrzymanie przez Kierowcę we właściwym czasie.
  17.5 GREEN STREETS ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które Kierowca lub Partner Taxi
  poniesie na skutek korzystania z Aplikacji GREEN STREETS, jeżeli powstały one z winy umyślnej
  GREEN STREETS.
  17.6 GREEN STREETS nie odpowiada za Usługi przewozu osób świadczone przez Kierowcę.
  17.7 W przypadku naruszenia przez Kierowcę zasad korzystania z Aplikacji GREEN STREETS Kierowca
  ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec GREEN STREETS.
  17.8 W razie gdyby osoby trzecie kierowały lub wyrażały zamiar kierowania jakichkolwiek roszczeń
  w stosunku do GREEN STREETS ze względu na jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa przez
  Kierowcę, Kierowca zobowiązany jest on do szczegółowego i niezwłocznego poinformowania
  o tym GREEN STREETS.
  17.9 Niezależnie od powyższego, ilekroć zgodnie z niniejszą Umową Kierowca lub Partner Taxi
  ponoszą odpowiedzialność za działania lub zaniechania, a odpowiedzialność ta faktycznie
  byłaby dochodzona od GREEN STREETS, Kierowca na pierwsze żądanie GREEN STREETS zwolni
  GREEN STREETS ze wszelkich zobowiązań, które z jakiegokolwiek tytułu prawnego powstały ze
  względu na działania lub zaniechania Kierowcy lub Partnera Taxi w ramach wiążących go z
  GREEN STREETS umów lub w pośrednim albo bezpośrednim związku z nimi i które dochodzone
  są od GREEN STREETS lub zostały pokryte przez GREEN STREETS. Zwolnienie oznacza w
  szczególności zaspokojenie roszczeń osób trzecich, zwrócenie GREEN STREETS kosztów
  zaspokojenia roszczeń.
 18. REKLAMACJE
  18.1. Partner Taxi i Kierowca ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą korzystania z
  Aplikacji GREEN STREETS lub Serwisu GREEN STREETS. Reklamacje należy składać za
  pośrednictwem funkcjonalności dostępnej na Koncie Partnera Taxi lub Kierowcy lub z
  wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych w Serwisie GREEN STREETS.
  18.2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane identyfikujące Partnera Taxi lub Kierowcę
  oraz zwięzłe wskazanie na czym polega niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez
  GREEN STREETS oraz z jakich faktów czy dowodów to wynika.
  18.3. GREEN STREETS rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Partner Taxi lub
  Kierowca nie opisał przedmiotu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie
  podał danych umożliwiających identyfikację zgłaszającego reklamację.
  18.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 18.3 termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia,
  w którym brakujące informacje zostały uzupełnione.
  18.5. Odpowiedź na reklamację GREEN STREETS kieruje na adres e-mail wskazany przez Partnera
  Taxi lub Kierowcy bądź przy wykorzystaniu innego dostępnego kanału komunikacji.
 19. ZMIANA REGULAMINU
  19.1. GREEN STREETS jest uprawniony do zmiany Umowy, w tym Tabeli Opłat, po uprzednim
  poinformowaniu Partnera Taxi oraz Kierowcy o wprowadzanych zmianach.
  19.2. GREEN STREETS powiadomi Partnera Taxi oraz Kierowcę o zmianie Umowy z 5-dniowym
  wyprzedzeniem, chyba że w powiadomieniu wskazany zostanie wyraźnie inny dłuższy termin.
  19.3. Powiadomienie o zmianie Umowy zostanie przekazane w jeden z następujących sposobów:
  a) w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Partnera Taxi oraz Kierowcy
  wskazany w Aplikacji GREEN STREETS; lub
  b) w formie powiadomienia wysłanego na Konto Kierowcy Aplikacji GREEN STREETS lub
  Konto Partnera Taxi w Serwisie GREEN STREETS; lub
  c) w formie pisemnej wysłanej na aktualny adres korespondencyjny Partnera Taxi oraz
  Kierowcy podany w procesie rejestracji lub następnie zaktualizowany.
  19.4. Zmiana Umowy wiąże Partnera Taxi oraz Kierowcę, jeżeli Partner Taxi oraz Kierowca po
  otrzymaniu informacji o zmianie Umowy nie wypowiedzą Umowy w terminie wskazanym w
  pkt 19.2. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
  poczty elektronicznej wskazany w Serwisie GREEN STREETS.
  19.5. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach GREEN STREETS może dokonać zmiany Umowy bez
  zachowania terminu, o którym mowa w pkt 19.2, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub
  obowiązki regulacyjne albo jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Aplikacji GREEN
  STREETS, Partnera Taxi, Kierowcy lub Pasażera.
  19.6. GREEN STREETS jest uprawniona do dokonywania zmian w Aplikacji GREEN STREETS, co może
  nastąpić w szczególności choć nie wyłącznie w związku z dalszym jej rozwojem, zmianą
  funkcjonalności, poprawą jakościową lub zmianą zakresu świadczonych Usług. Powyższe
  działania, o ile nie stanowią istotnej zmiany funkcjonalności, nie stanowią zmiany Umowy.
 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  20.1. Uznanie poszczególnych postanowień Umowy w sposób przewidziany prawem za nieważne
  bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Umowy.
  W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia Strony zobowiązują się stosować
  postanowienie zastępcze, które będzie najbliższe celom gospodarczym i finansowym
  nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całej Umowy.
  20.2. W zakresie w jakim postanowienia Umowy zawierają odwołanie wyłącznie do Kierowcy,
  znajdują one zastosowanie również do Partnera Taxi, jeśli wynika to z kontekstu, istoty
  stosunku prawnego lub przepisu prawa.
  20.3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego
  na terytorium RP. Na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
  międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony
  wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Umowy.
  20.4. Sądem właściwym do wszelkich roszczeń związanych z realizacją niniejszej Umowy jest sąd
  właściwy dla siedziby GREEN STREETS, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązujące stanowią
  inaczej.
  20.5. Partner Taxi, jak i Kierowca nie są uprawnieni do przeniesienia na rzecz osób trzecich
  wynikających z Umowy praw i obowiązków zarówno w części, jak i w całości.
  20.6. GREEN STREETS jest uprawniony do przeniesienia na rzecz podmiotów powiązanych
  kapitałowo lub osobowo praw i obowiązków wynikających z Umowy, zarówno w części, jak i w
  całości, na co Partner Taxi oraz Kierowca wyrażają zgodę, zobowiązując się jednocześnie do
  potwierdzenia udzielenia zgody w odpowiedniej formie, gdyby była ona niezbędna.
  20.7. Postanowienia Umowy nie wyłączają, ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Kierowcy
  wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  Data wejścia w życie Umowy: 01.12.2021 r.
  Wersja Umowy: 1.0
  Załącznik 1:
  TABELA OPŁAT dla Kierowców GREENSTREETS
  Opłata podstawowa Wysokość Opłaty podstawowej
  Prowizja od kursu pojazdu TAXI oklejonego logo
  GREENSTREETS
  12% wartości zamówionego kursu + VAT
  Prowizja od kursu pojazdu TAXI przy braku logo
  GREENSTREETS
  15% wartości zamówionego kursu + VAT
  Opłaty dodatkowe Opłata
  Wypożyczenie (najem) lampy TAXI 300 zł (kaucja zwrotna)
  Zniszczenie lampy TAXI Dopłata 300 zł
  Zniszczenie/uszkodzenie klosza lampy TAXI 100 zł
  Zniszczenie/uszkodzenie podstawy lampy TAXI 100 zł
  Opłata za udostępnienie naklejek z logo GREEN
  STREETS
  100 zł
  Opłata za udostępnienie magnesów z logo
  GREEN STREETS
  300 zł
  Załącznik 2:
  TABELA OPŁAT DODATKOWYCH dla Pasażerów GREENSTREETS:
  Podstawa Opłaty Opłata
  Opłata za odwołanie Usługi przewozu przez
  Pasażera, pod warunkiem, że Kierowca jest w
  drodze i od zamówienia upłynęły co najmniej 2
  minuty
  10 zł
  Opłata za zamówienie Usługi przewozu z
  lotniska/na lotnisko
  15 zł
  Opłata za przewóz zwierzęcia 10 zł
  Opłata za doręczenie przesyłki 15 zł + opłata standardowa za przejazd
  Wykorzystanie pojazdu TAXI jako wsparcie przy
  przeprowadzce
  30 zł
  Opłata za przejazd Ustalana indywidulanie z Kierowcą, w zależności
  od wybranej trasy (np. autostrada).
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram